វិទ្យាសាស្ត្រ-សិក្សាសង្គម ថ្នាក់ទី​១-១០

by hoeunratanakrainsey

( ចុចដេីម្បីអាន​ )

គុណសម្បត្ដិរបស់សៀវភៅ

  • ច្បាស់ល្អ
  • ជាប្រភេទសៀវភៅដែលមានលក្ខណៈជា File PDF
  • Free សម្រាប់សិស្សានុសិស្សគ្រប់គ្នាដោយឥតគិតថ្លៃ
  • អាចប្រើប្រាស់បានទាំងនៅលើ លើទូរស័ព្ទ, កុំព្យូទ័រ, Ipad, Iphone…

របៀបអាន ឬ ទាញយកសៀវភៅ

+ ចុចលេីសៀវភៅ នៅខាងក្រោមដេីម្បីអាន

+ ចុច Download PDF File បន្ទាប់មកឃើញពាក្យថា ទាញយកឬ Download ឬ សញ្ញាព្រូញ

វិទ្យាសាស្ត្រ-សិក្សាសង្គម ថ្នាក់ទី​១
វិទ្យាសាស្ត្រ-សិក្សាសង្គម ថ្នាក់ទី​២
វិទ្យាសាស្ត្រ-សិក្សាសង្គម ថ្នាក់ទី​៣
វិទ្យាសាស្ត្រ ថ្នាក់ទី​៤
សិក្សាសង្គម ថ្នាក់ទី៤
វិទ្យាសាស្ត្រ ថ្នាក់ទី៥
សិក្សាសង្គម ថ្នាក់ទី៥
វិទ្យាសាស្ត្រ​ ថ្នាក់ទី៦
សិក្សាសង្គម​ ថ្នាក់ទី៦
វិទ្យាសាស្ត្រ ថ្នាក់ទី៧
សិក្សាសង្គម ថ្នាក់ទី៧
វិទ្យាសាស្ត្រ ថ្នាក់ទី៨
សិក្សាសង្គម ថ្នាក់ទី៨
វិទ្យាសាស្ត្រ ថ្នាក់ទី៩
សិក្សាសង្គម ថ្នាក់ទី៩
សិក្សាសង្គម ថ្នាក់ទី១០