គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី​ ៧-១២

by hoeunratanakrainsey

( ចុចដេីម្បីអាន​ )

គុណសម្បត្ដិរបស់សៀវភៅ

  • ច្បាស់ល្អ
  • ជាប្រភេទសៀវភៅដែលមានលក្ខណៈជា File PDF
  • Free សម្រាប់សិស្សានុសិស្សគ្រប់គ្នាដោយឥតគិតថ្លៃ
  • អាចប្រើប្រាស់បានទាំងនៅលើ លើទូរស័ព្ទ, កុំព្យូទ័រ, Ipad, Iphone…

របៀបអាន ឬ ទាញយកសៀវភៅ

+ ចុចលេីសៀវភៅ នៅខាងក្រោមដេីម្បីអាន

+ ចុច Download PDF File បន្ទាប់មកឃើញពាក្យថា ទាញយកឬ Download ឬ សញ្ញាព្រូញ

គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី​ ៧
គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី​ ៨
គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី​ ៩
គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី​ ១០ ភាគ១
គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី​ ១០​ ភាគ២
គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី​ ១១​ កម្រិតមូលដ្ធាន
គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី​ ១១​ កម្រិតខ្ពស់
គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី​ ១២ កម្រិតមូលដ្ធាន
គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី​ ១២ កម្រិតខ្ពស់