ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី​ ១-១២

by hoeunratanakrainsey

( ចុចដេីម្បីអាន​ )

គុណសម្បត្ដិរបស់សៀវភៅ

  • ច្បាស់ល្អ
  • ជាប្រភេទសៀវភៅដែលមានលក្ខណៈជា File PDF
  • Free សម្រាប់សិស្សានុសិស្សគ្រប់គ្នាដោយឥតគិតថ្លៃ
  • អាចប្រើប្រាស់បានទាំងនៅលើ លើទូរស័ព្ទ, កុំព្យូទ័រ, Ipad, Iphone…

របៀបអាន ឬ ទាញយកសៀវភៅ

+ ចុចលេីសៀវភៅ នៅខាងក្រោមដេីម្បីអាន

+ ចុច Download PDF File បន្ទាប់មកឃើញពាក្យថា ទាញយកឬ Download ឬ សញ្ញាព្រូញ

ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១
ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី​ ២
ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី​ ៣
ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី​ ៤
ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី ៥
ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី ៦
ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី ៧
ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី ៨
ភាសារខ្មែរថ្នាក់ទី ៩
ភាសារខ្មែរថ្នាក់ទី ១០
ភាសារខ្មែរថ្នាក់ទី​ ១១
ភាសារខ្មែរថ្នាក់ទី​ ១២